RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

DIAMANT desenvolupa els sus negocis amb una perspectiva orientada al concepte d’empresa sostenible, de forma i manera que a mes a mes de defendre els seus legítims interesos econòmics, aquests es portin a terme sota pràctiques responsables envers a cada uno dels colectius amb els que es relaciona i en l’entorn geogràfic on treballa.

DIAMANT manifesta aquest compromís mitjançant la integració de les polítiques de Responsabilitat Social en el model de negoci de la organizació, i considera que ditas polítiques són una font de diferenciació amb la  nostra competència i una eina clau per la competitivitat.

 

El model de Responsabilitat Social de DIAMANT es fonamenta en els valors corporatius i es basa en tres grans compromisos:

 

Compromís amb els treballadors

Es considera la importància del desenvolupament professional i humà de les persones i s’intenta materialitzar mitjançant els  plans d’ integració del personal amb capacitats disminuides i la informació com elements de creixement dins la empresa.

 

Compromís amb els clientes

Es dóna suport la potenciació de dos recursos imprescindibles per la creació i cumplimentació de la cadena de valor de l’empresa:

 

  • Millora dels processos
  • Diàleg amb el client

 

Compromís amb l’entorn

Es basa en el Pla de Qualitat i Medi Ambient. Comptem amb el Sistema de Gestió Mediambiental, certificat  ISO 14001